Đào tạo online

Khóa học Hoạch Định Và Quản Lý 4M Phiên bản Online

Xuất phát điểm Khóa Học Hoạch Định Và Quản Lý 4M. Trong doanh nghiệp, các đối tượng của quản trị sản xuất 4M bao gồm: Material (Nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, phế phẩm, tái chế, …); Machine (Nhà xưởng, máy móc thiết bị, xe cộ, dụng cụ – đồ nghề, …); Man …

[contact-form-7 id="1130" title="Chưa có tiêu đề"]
Call: 0904.850.650